نحوه تاثیرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی(IT) در مدیریت دانش

به نظر میرسد که امروزه نمیتوان تاثیر IT   و  مشاوره IT در امور مختلف من جمله تاثیر فناوری در مدیریت دانش را انکار کرد. فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به شیوه های مختلفی بر مدیریت دانش تاثیر میگذارد:

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، جمع آوری سریع، ذخیره سازی و تبادل دانش را به گونه ای تسهیل میکند که در گذشته به هیچ وجه امکانپذیر نبوده است.

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجب ادغام و منسجم شدن اجزاء مختلف دانش میشود که به صورت جزء به جزء جریان دارند. این انسجام موجب از بین رفتن موانع موجود در ارتباطات بین بخشهای مختلف سازمان میشود.

پیشنهاد می کنیم، این پُست را هم بخوانید:  تاثیر IT در سازمان(مطالعه موردی)

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، جمع آوری سریع، ذخیره سازی و تبادل دانش را به گونه ای تسهیل میکند که در گذشته به هیچ وجه امکانپذیر نبوده است.

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجب تقویت همه روش های خلق، انتقال، ذخیره و بکارگیری دانش میشود. (Lee and Choi, 2003)

 

۱۳۹۵/۹/۲ ۱۶:۳۱:۳۹

Leave A Comment